فازڵ میرانی
ئەمـە یەکـەم بانگهێشـتی ئێمـە نەبـوو بـۆ هەڵوەشـاندنەوەی ئـەو بۆمبـەی، کـە هەڕەشــە لــە تەقاندنــەوەی هاوکێشــەی سیاســی دەکات و پێــم وابێــت ئەمــە دواییــن جاریــش نابێــت. مادامەکــێ رێگاچارەکانــی پێــش ئێســتا چارەســەری دەردەکـە ناکـەن، بەڵکـو تەنهـا وەکـو دەرمانـی ئازارشـکێن وان، نەخۆشـییەکە لــە جەســتە دەمێنێتــەوە و قورســر دەبێــت. دەکــرێ برایانــی هاوبــەش بتوانــن ژمـارەی قەیـران و هـۆکار و دەرئەنجامەکانیـان بەبیـر بێتـەوە، کـە لـە ڕاسـتیدا هەموویــان دوور بــوون لــە چاکــەی تاکــە کەســی و کۆمەڵگــەی عێــراق، بـەڵام پارسـەنگی قەیرانـی ئـەم دواییـە پێویسـتی بـە هێمنـی و سازشـکردن و زەرورەتێـک هەیـە هەتـا ئـەوەی لێـی دەترسـێین روونـەدات و هەواڵـی دەم بـە ئــاور بڵاونەبێتــەوە و هەڵوێســتەکان نەتەقنــەوە.
عێـراق شـایەنی ئـەوە نییـە هەواڵـی خراپـی لەسـەر بڵاوبکرێتـەوە و وا بکـرێ چەکێــک دروســت بکــرێ و هێــرش بکرێتــە ســەر هاوبەشــەکان، چونکــە لــە ناوەرۆکەکەیــدا وێناکــە رەوتــی هاوکێشــەیەکی پێوانــە بــۆ نەکــراوە و لــە ئەنجامــدا دەبێــت رێگاچارەیــەک هــەر بدۆزرێتــەوە بــۆ خۆپاراســن لــە کارەســاتێکی ئەســتەئامێز، ئەگــەر فیشــەک لــەو چەکانــە دانەماڵڕێــت، کــە بۆمبڕێژکــراون.

بەڕێــز نێچیرڤــان بارزانــی ســەرۆکی هەرێمــی کوردســتان هاوەڵێکـی دێرینـی منـە لـە خەبـات و تێکۆشـان، کـە لـە سـاڵانێکی پڕشـکۆدا پێکــەوە بەوپــەڕی دڵســۆزی قوربانیــان داوە و مــن چــاک دەزانــم، کــە بانگەوازەکــەی بانگەوازێکــی نەتەوەیــی کوردانــەی عێراقییانەیــە، هەمــوو ئەوانــە هەســت بــەو راســتگۆییە دەکــەن، کــە خەباتیــان کــردووە لەپێنــاو هێنانــەدی عێراقێکــی باشــر، عێراقێکــی دوور لــە دکتاتۆریــەت، دوور لــە تایەفەگەریێتــی و قانونێکــی زۆرداری و هــەژاری و خوێــن بەفیڕۆدانــی.

هەولێـر شـاری خوتانـە، کـە لـە سـاڵی 2003 ، تێـدا لەگـەڵ یەکـتر کۆبویینـەوە و ئامادەکاریــان دەکــرد بــۆ بنیدنانــەوەی عێراقێکــی نــوێ، ئــەو ڕۆژانــەی، کــە لــە تاقیکردنــەوەی پێشکەشــکردنی ئــەو شــتانەدا بوویــن، کــە وا لــە گەلەکەمـان دەکات بـە هەمـوو ناسـنامەکانیانەوە زاڵ بـن لەسـەر ڕەوشـتەکانی ڕژێمــی پێشــوودا نــەک هەوڵــدان بــۆ نوێکردنــەوەی نەهامەتییــەکان، یــان فەرامۆشــکردنی هەمــوو جێگیریێــک، کــە حوکمــی دەوڵــەت و ئــەو شــتانە دەکات، کــە پەیوەنــدی بــە تاکەکانــەوە هەیــە. بەشــێک لــە هێــزەکان بــە بیانــووی گوێڕایەڵــی جەماوەرێکــی شــوێنکەوتوو، کـە ڕەنگـە لـە سـەدەکانی پێـش ئێسـتا قبـوڵ بکرێـت نـەک لـە وڵاتێکـدا، کـە لـەم کاتـەدا ئەندامێکـی کۆمەڵگـەی نێودەوڵەتییـە، هەرچـی پێگـەی هەبێـت بە هـۆی سیاسـەتی کـۆن و هەندێـک سیاسـەتی ئێسـتاوە وەڵامـی بانگەوازەکـەی بارزانییــان دایــەوە و لــە هەولێــر چارەســەر کــرا، هەولێــر ماڵــی خۆتانــە، بــێ فشــار و تۆقانــدن، چونکــە شــارێکە بــە میــزاج و ئەجێنــدای دەرەکــی بەڕێــوە ناچێـت و بـا متامنـەی خەڵـک بەدەسـت بێنینـەوە، ئـەو خەڵکـەی، کـە چاوەڕێـی ڕووناکــی دەکــەن نــەک تاریکــی، خەڵــک ژیانــی ســەربەرزانە دەخوازێــت نـەک ژیانـی سـووکایەتی پێکـردن و پشـێوی. هەولێـر لـە ئێـوە نزیکـە و زۆربەتـان بـاش دەیناسـن و بارزانیـش پێشـوازیتان لـێ دەکات و لەتـەک ئێـوە دەبێـت.
* سکرتێری مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان
لە عەرەبییەوە: شوان سەرابی